Lisans Dersleri

POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş Kredi 3

Siyaset bilimi çalışmalarına giriş. Siyaset biliminin yöntembilimi ve terimleri. Yönetim ve idare. Yürütme, yasama, yargı. Yönetişim, siyasal katılım, siyasal aktörler, devlet idaresinde yapılar ve süreçler. Siyaset kuramının temel kavramları; karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası ilişkiler. 

POLS 102 Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kredi 3

Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde anayasaların gelişmeleri. Güncel ve geçmiş anayasaların karşılaştırmalı incelemesi. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin anayasal statüleri ve ilişkileri. (Ders dili Türkçedir) Önkoşul: POLS 101

POLS 201 Siyasal Düşünceler Tarihi I Kredi 3

Antik Yunan, Roma ve Ortaçağ düşünürleri. Bu düşünürlerin siyaset kuramına temel katkıları. Önkoşul: POLS 101

POLS 202 Siyasal Düşünceler Tarihi II Kredi 3

Makyevelden bugüne başlıca Batı siyaset kuramcılarının çalışmalarının incelenmesi. Modern siyaset kuramının genel gelişimi, akımlar ve temel konular. Önkoşullar: POLS 101, POLS 201

POLS 203 Sosyal Bilimlerde İstatistik Kredi 4

İstatistiksel yöntemlere giriş. Sosyal bilimlerde temel betimleyici ve yordama teknikleri. Önkoşul: MATH 106

POLS 206 Siyaset Bilimi ve Araştırma Yöntemleri Kredi 4

Araştırma soruları, araştırma tasarımı, niceliksel veri toplama teknikleri, veri işlenmesi, veri analizi ve sosyal bilim verilerinin yorumlanması. Önkoşul: POLS 203

POLS 215 Karşılaştırmalı Siyaset Kredi 3

Karşılaştırmalı siyasette temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar. Karşılaştırmalı parti sistemleri, seçim sistemleri, siyasi kurumlar, devlet-toplum ilişkileri, demokratikleşme ve siyasal kültür. Önkoşul: POLS 101

POLS 217 Uluslararası Siyasal Tarihi Kredi 3

Fransız Devriminden Soğuk Savaş sonuna kadar diplomasi ve uluslararası ilişkiler tarihi. Güçler dengesi sistemlerinin doğuşu, milliyetçilik, sömürgeleşme, Dünya Savaşları, ulusal mücadeleler tarihi ve Soğuk Savaş. Önkoşul: POLS 101. 

POLS 242 Uluslararası İlişkilere Giriş Kredi 3

Ulus devlet sisteminin doğuşu ve evrimi, güçler dengesinin işleyişi, diplomasi, kriz yönetimi, uluslararası hukukun ve kurumların rolü, devletler arası ilişkiler. Önkoşul: POLS 101.

POLS 246 Türkiye Siyasetine Giriş Kredi

Türkiye siyasal sisteminin Osmanlı döneminden bugüne devlet, siyaset ve toplum çerçevesinde gelişimi. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 303 Ekonomi Politigin Temelleri Kredi 3

Ekonomi politiğin temel kavramlarına, kuramlarına ve metodolojisine giriş. Devlet ve piyasalar arasındaki etkileşim ve yerel ve uluslararası bağlamlarda iktidar ve zenginlik arası ilişkiler. Önkoşul: POLS 101

POLS 340 Dış Politika Kredi
POLS 441 Dış Politika Kredi 3

Dış politika yapım süreci ve çözümlemeleri. Siyaset ve dış politika. Failler, çıkarlar ve etkileşimler. Vaka analizi olarak Türkiyenin uluslararası ilişkiler ve dış politika yapımı. Önkoşul: POLS 101

POLS 472 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Kredi 3

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa Siyasal sistemlerinin karşılaştırılmasının yanı sıra Batılı olmayan toplumlarda da siyasetin doğuşu ve gelişimi. Tarihsel veraset, önemli siyasi kurumlar ve siyasal kültür incelemeleri. Önkoşul: POLS 101, POLS 215