University Scholarships

University Scholarships

AMAÇ:

Bu yönetmeliğin amacı Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) öğrencilerine burs sağlamak, bu amaçla kaynak bulmak, burs alacak öğrencileri belirlemek ve izlemek üzere kurulmuş olan Burs Ofisi'nin ilke ve işlemlerini düzenlemektir.

TANIMLAR:

A)YÖNETİM

1) Burs Ofisi: 1 Kasım 1995 tarih ve B.30.2.BÜN.0.00.00.01-22 sayılı Rektörlük kararıyla burs işlerini yürütmek üzere Rektörlüğe doğrudan bağlı olmak üzere kurulmuştur. BÜ öğrencilerinden üniversite içi ve dışından burs alan tüm öğrencilerin burs bilgilerini toplayan, burs formlarını dağıtan, teslim alan, öğrencilerin bursla ilgili işlerini yürüten, burs veren kurum ve kişilerle iletişim kuran, öğrencinin burslarda belirtilen koşullara uyup uymadığını denetleyen ve burs sistemi üzerine öneriler hazırlayan bir birimdir.

2) Burs Ofisi Koordinatörü: Rektör ya da Rektör temsilcisine bağlı olarak görev yapan Burs Ofisi Koordinatörü, Burs Ofisi'ni yönetir; akademik ve idari birimler, öğrenciler, burs veren kurum ve kişiler arasındaki koordinasyonu sağlar. Burs Komisyonu ile işbirliği içinde görev yapar. Burs bütçesini ve yapılan harcamaların karşılaştırmalı raporlarını hazırlar. Her takvim yılı başında Burs bütçesini düzenler. Burs Ofisi'nde çalışanların görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.

3) Burs Komisyonu: Üniversitenin, fakülte ve yüksekokullarından birer öğretim üyesi/görevlisi, Rektör ya da temsilcisi, BÜVAK temsilcisi, Burs Ofisi Koordinatörü ve Koordinatör Yardımcısından oluşur. Komisyon üyeleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Görev süreleri üç yıldır. Görevleri aşağıda sıralanmıştır:

a) Burs sistemi ve politikası üzerine öneriler geliştirir ve Üniversite Yönetim Kurulu'na sunar.

b) Her akademik yarıyılın başında Burs başvurularını değerlendirir ve bütçe olanaklarını gözönünde tutarak sonuçlandırır.

c) Burs Ofisi'ne gelen dilekçeleri ve Burs Ofisi'nin yaptığı değerlendirmeleri karara bağlar.

B)BURSLAR:

Burslar, BÜ tarafından ve diğer kişi ile kuruluşlar tarafından verilmektedir. BÜ tarafından Gereksinim, Başarı, Yemek, Yurt, Kitap ve Yaz Dönemi bursları verilir.

1- Başarı Ödülü

Y-ÖSS'de SAY- 2, EA- 2, SÖZ- 2 ve DİL puan türlerinde, Türkiye genelinde ilk beş içinde olup BÜ'ye girenlere verilir.
Başarı Ödülü için ÖSYM'nin tespit edeceği sıralamada AOBP'nin 0,8 katsayı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puanı esas alınır.
Öğrencilerin BÜ'de kayıt yaptırdıkları bölümün puan türüne bakılmaz.

2- Başarı Bursu

Başarı Bursu için ÖSYM'nin tespit edeceği sıralamada AOBP'nin 0,8 katsayı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puanı esas alınır.

a) Tercih sırasına bakılmaksızın BÜ bölümlerine birincilikle giren öğrencilere verilir.

b) Bölümüne birinci tercih olarak ilk beş içinde girenlere verilir.

c) Başarı bursu öğrencinin genel not ortalamasının (GNO) üstüste iki dönem 3.00'ın altına düşmesi ya da bir dönem 2.00'ın altına düşmesi durumunda kesilir. Ayrıca dil hazırlık okulunu bir yılda başarı ile tamamlamak önkoşuldur.

d) Başarı bursuna hak kazananlara ayrıca dönem başlarında kitap bursu verilir.

3- Gereksinim Bursu

a) Gereksinimi olduğu belirlenen öğrencilere verilir. Öncelik hazırlık ve ilk 4 yarıyıl öğrencilerinindir.

b) Bölümünde en az bir dönem okumuş olan öğrencilerin bursa başvurabilmeleri için en az 2.00 GNO'ya sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim süresi içinde öğrencinin bursu GNO'sunun üst üste iki dönem 2.00'nin altına düşmesi ya da bir dönem 1.50'nin altına düşmesi durumunda kesilir.

c) Hazırlık öğrencilerinin derslere devam hakkı olduğu sürece gereksinim bursları sürer. Hazırlık okulunu bir yılda bitiremeyenler lisansa başlayıncaya kadar burs alamazlar. Bu öğrenciler lisans eğitimine başlarken gereksinim bursu için yeniden başvurmak zorundadır.

d) Kesilen bursun yenilenmesi kontenjana göre Burs Komisyonu kararına göre değerlendirilir.

e) Öğrencilerin burs karşılığı üniversitenin bazı birimlerinde haftada 4 saat çalışma yükümlülükleri vardır.

4- Yemek Bursu

a) Üniversite yemekhanesinde günde 1 ya da 2 öğün ücretsiz yemek bursudur. Bir akademik yıl için geçerlidir.

b) Her dönem yemek hakkının % 50 sinden azını kullanan öğrencilerin bu bursu kesilir.

c) Eğitim süresi içinde öğrencinin GNO'sunun üst üste üç dönem 2.00'nin altına düşmesi ya da iki dönem 1.50'nin altına düşmesi durumunda bursu kesilir.

5- Yurt Bursu

a)Üniversite yurtlarında ücretsiz kalma hakkıdır. Yurt Bursu: i) Giriş başarısına, 
ii) Gereksinime ve iii) Akademik başarıya dayalı ücretsiz kalma hakkı olarak sınıflandırılır.

i)Giriş başarısına dayalı yurt bursu:

Giriş başarısına dayalı yurt bursu tüm BÜ yurtlarını kapsar.

Boğaziçi Üniversitesi'ne giriş başarısına göre hak kazanılan Superdorm ve Uçaksavar Yurdu'nda ücretsiz kalma hakkı için üniversite giriş sınavında ÖSYM'nin tespit edeceği sıralamada OBP'nin 0.8 katsayı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puanı esas alınacaktır .

SAY- 2 puan sıralamasında ilk 8, 
EA- 2 puan sıralamasında ilk 8, 
SÖZ- 2 puan sıralamasında ilk 4, 
DİL puan sıralamasında ilk 2 öğrenciye Superdorm'da ;

SAY- 2 puan sıralamasında 9 -15, 
EA- 2 puan sıralamasında 9 -15, 
SÖZ- 2 puan sıralamasında 5-10, ve 
DİL puan sıralamasında 3-5 arasındaki öğrencilere Uçaksavar Yurdu'nda ücretsiz kalma hakkı verilmektedir.

Superdorm ve Uçaksavar yurdunda ücretsiz kalma hakkı öğrencinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 'ün altına düşmediği sürece devam eder.

2. Kız ve 2.Erkek Yurtları ile Kilyos Yurtları'nda ücretsiz kalma hakkı
Üniversite giriş sınavında Y-ÖSS puan türlerinde (kayıt olduğu bölümün puan türüne göre) Türkiye genelinde:

SAY- 2 puanda 16-100, 
EA- 2 puanda 16-100, 
SÖZ- 2 puanda 11-25, Dil puanında ise 6-10 
SAY-1, EA-1 puan türlerinde 1-5 öğrenciye ücretsiz kalma hakkı
verilmektedir. 
2. Kız ve 2.Erkek Yurtları ile Kilyos Yurtları'nda ücretsiz kalma hakkı öğrencinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 'ün altına düşmediği sürece devam eder.

Superdorm ve Uçaksavar Yurtları bursu her akademik yılın 1. döneminde başlar ve koşullar yerine getirilmezse 2. dönem sonunda biter.

ii) Gereksinime dayalı yurt bursu:

Gereksinime dayalı yurt bursu 2. Kız ve 2. Erkek Yurtları ile Kilyos Yurtlarını kapsar.

Bu burs eğitim süresi içinde öğrencinin GNO'sunun üstüste üç dönem 2.00'nin altına düşmesi ya da iki dönem 1.50'nin altına düşmesi durumunda kesilir.

iii) Akademik başarıya dayalı yurt bursu:

Akademik başarıya dayalı yurt bursu Superdorm ve Uçaksavar yurtlarını kapsar.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olup, başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan ve BÜ yurtları kabul koşullarına uyan lisans öğrencileri, Superdorm ya da Uçaksavar Yurtlarında burslu olarak kalmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Bu bursa başvurabilmek için öğrencilerin bölümlerinde en az 4. dönemlerinde okuyor olmaları ve o sırada (okudukları 3.dönemleri sonunda) 3.50 GNO'ya sahip olmaları gerekir. Başvurular her akademik yılın 2. döneminde yapılır. Başvuru yapan öğrencilerden koşullara uygun olanlar, Burs Komisyonu tarafından yapılan görüşme sonucunda Superdorm ya da Uçaksavar Yurdu burslusu olmaya hak kazanır.

Bu burs öğrencinin GNO'su 4.00 üzerinden 3.00'ün altına düşmediği sürece devam eder.

Superdorm ve Uçaksavar Yurtları bursu her akademik yılın 1. döneminde başlar ve koşullar yerine getirilmezse 2. dönem sonunda biter.

b) Yurt Burslarının Süresi:

Yurt bursu, alan öğrencilerin eğitimlerine ara vermedikleri sürece geçerlidir. Bu yurtlarda kalan öğrenciler herhangi bir nedenle süreye sayılan ya da sayılmayan izin almaları halinde burs haklarını kaybederler (BÜ Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrenciler hariç); ancak, koşulları elveriyorsa burs için tekrar başvurabilirler.

Bölümlerine akademik yılın 2. yarıyılında "düzensiz" (irregular) olarak başlayan ya da yatay geçiş yüzünden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin, son dönemleri bitmeden önce danışmanlarından alacakları görüş mektubu ile Burs Ofisine başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek, adı geçen yurtlarda kalma süreleri, kontenjanın yeterli olmasına bağlı olarak en fazla bir dönem uzatılabilir.

Çift Anadal Programı'na (ÇAP) kayıtlı olan öğrencilerden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin, son dönemleri bitmeden önce ÇAP danışmanlarından alacakları görüş mektubu ile Burs Ofisine başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek, adı geçen yurtlarda kalma süreleri, kontenjanın da yeterli olmasına bağlı olarak en fazla iki dönem uzatılabilir. Sürenin bir dönemden fazla uzatılması gerektiği hallerde öğrencilerin dönemleri bitmeden once ÇAP danışmanlarından ikinci bir görüş mektubu getirmeleri gerekmektedir.

Yurt bursları 1. ve 2. yarıyılları kapsar. Öğrenciler idari takvimde belirtilen yurt boşaltma tarihine uymak zorundadırlar.

6- Kitap Bursu

Öğrenciye BÜ Kitabevi'nden ücretsiz olarak ders kitabı sağlanmasıdır. Bir akademik yıl için geçerlidir. Başarı bursu kesilen öğrencilerin Kitap Bursu kesilir. Başarı Bursu dışında, diğer Kitap bursları gereksinim bursu ölçütlerine göre değerlendirilir.

7- YADYOK Bursu

ÖYS ile yeni gelen hazırlık öğrencilerine verilen aylık gereksinim bursudur. Süresi bir yıldır. Yapılan görüşme sonucunda burs alacaklar seçilir. Hazırlık öğrencisinin derslere devam hakkı olduğu sürece YADYOK bursu devam eder.

8- Yaz Dönemi Bursu

Yaz Dönemi'nde ücretsiz olarak tek ders alma hakkıdır. Bursiyerler, Yaz Dönemi'nde verilen dersleri almaya durumu uygun olan öğrencilerden seçilir. Başvurular Nisan ayında yapılır. Burs karşılığı Yaz Dönemi süresince üniversite içinde haftada 2 saat çalışma yükümlülüğü vardır.

9- Özel Burslar

BÜ dışındaki kişi ve kuruluşların verdikleri burslardır. Bu burslar için öğrenci seçimi, bursu verenler ile BÜ Burs Ofisi arasındaki işbirliği sonucunda yapılır. Bu burslarla ilgili duyurular burs ofisi panolarında ilan edilir.

GENEL KOŞULLAR

1- Başvuru ve öğrenci seçimi

Başvurular Burs Ofisi'nden sağlanan BÜ Burs Başvuru Formu ve formda belirtilen belgeler tamamlanarak yapılır. Form ve gerekli belgeler yine Burs Ofisi'ne teslim edilir.

Başarı Bursuna hak kazanan öğrenciler Burs Ofisi'ne başvurmalı ve başvuru formunu doldurmalıdırlar. Başarı bursuna ek olarak nakdi olmayan diğer burslara da başvurmak istedikleri durumda gerekli belgeleri tamamlamak zorundadırlar.

Gereksinimden dolayı burs başvurusu yapan öğrencilerin aile durumları değerlendirilir. Ön elemeden geçen öğrencilerle görüşme yapılarak verilecek burslar belirlenir.

Görüşmeler Burs Komisyonu Üyeleri tarafından ya da Komisyon Üyeleri gözetiminde Fakülte/Yüksekokullar tarafından kurulan geçici komisyonlar tarafından yürütülür. Görüşme sonuçları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

Bir öğrenciye gereksinimine göre birden fazla burs bağlanabilir (Yurt ve Yemek gibi). Ancak bir öğrenciye birden fazla nakdi burs verilemez (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim ve Katkı Kredisi hariç).

2- Disiplin Durumu

Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası(uyarı cezası dışında)alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.

3- İzinli Olma

Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış ise, bu ödeme izleyen döneme sayılır. BÜ Değişim Programları çerçevesinde başka üniversitelere giden öğrencilerin BÜ kaynaklı nakdi Başarı ve Gereksinim bursları kesilmez.

4- Çalışma Yükümlülüğü

Üniversite ve öğrenciler arasındaki desteğin karşılıklı olması, bursiyerin üniversite ile bütünleşmesi açısından önemlidir. Bu nedenle burs alan öğrencilerden haftada 4 saati geçmemek üzere üniversitede belirtilen görevlerde çalışmaları istenebilir. Öğrencinin görev yeri Burs Ofisi'nce belirlenir ve öğrenci bu görevi kabul etmek zorundadır. Öğrencilerin çalışma yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri görevlendirildikleri birimlerle yapılan işbirliği ile izlenir. Öğrenci sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde bursu kesilir. Bursun yenilenmesi burs kontenjanına göre Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

5- Burs Ofisi Panoları

Öğrenciler ve Burs Ofisi arasındaki haberleşme Burs Ofisi Panoları ile yapılır. Bu panolar BÜ Fakülte ve Yüksekokulları, Öğrenci İşleri, Kütüphane ve Burs Ofisi girişlerindedir. Burs almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler bu panolardaki duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdür.

6- Bursların Süresi

Burslar, öğrencilerin İngilizce Dil Hazırlık Okulu'nda okudukları bir yıl ve lisans programının normal süresi için (Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği için 10 dönem; bütün diğer bölümler için 8 dönem) geçerlidir.

Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılında "düzensiz" (irregular) olarak başlayan ya da yatay geçiş yüzünden eğitim süreleri bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan öğrencilerin, son dönemleri bitmeden önce danışmanlarından alacakları görüş mektubu ile Burs Ofisi'ne başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek, burslardan yararlanma süreleri, kontenjanın yeterli olmasına bağlı olarak en fazla bir dönem uzatılabilir.

Çift Anadal Programı (ÇAP) kayıtlı olan öğrencilerden eğitim süreleri yukarıda belirtilen dönemleri aşacak olan öğrencilerin, 8. ya da yukarıda belirtilen bölümler için 10. dönemleri bitmeden önce ÇAP danışmanlarından alacakları görüş mektubu ile Burs Ofisi'ne başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin durumları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek, burslardan yararlanma süreleri, kontenjanın yeterli olmasına bağlı olarak en fazla iki dönem uzatılabilir. Sürenin bir dönemden fazla uzatılması gerektiği hallerde öğrencilerin uzatılan dönemleri bitmeden önce ÇAP danışmanlarından ikinci bir görüş mektubu getirmeleri gerekir.

Başarı, Gereksinim, Yemek, Yurt, YADYOK Bursları her yıl öğretim süresi (1 Ekim-30 Haziran) boyunca 9 ay için geçerlidir. Kitap Bursu I. ve II. Dönem başlarında verilir.

7- Vicdani Yükümlülük

Öğrenimini tamamlayan her burslu hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye BÜ aracılığıyla burs sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

8- Başvuru Yenileme

Her akademik yıl sonunda burslu öğrencilerin Burs Yenileme Formu doldurmaları gerekir. Yenilenmesi istenen belgeler formda belirtilmiştir. Burs yenileme formunu gerekli belgeleri ile birlikte zamanında teslim etmeyen öğrencilerin bursları kesilir. Bursun yenilenmesi burs kontenjanına göre Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.